ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 


Oδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος της
Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c)

            Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του διεργαστηριακού προγράμματος της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) στο διαδίκτυο, οι οποίες διαφέρουν από τις οδηγίες των υπολοίπων προγραμμάτων του ΕΣΕΑΠ. Τις οδηγίες αυτές, τις οποίες παρουσιάζουμε με αναλυτικότερο τρόπο σε σχέση με πέρυσι, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να τις κρατήσετε στο αρχείο σας γιατί είναι βέβαιο πως θα χρειαστεί να τις συμβουλευτείτε κάποια στιγμή προκειμένου να αντλήσετε το μέγιστο δυνατό όφελος από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αυτό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την αποστολή των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο συνημμένο έντυπο είναι απολύτως ανελαστικές. Ενας τρόπος για να τις θυμάστε είναι να αναρτήσετε το έντυπο αυτό σε εμφανές σημείο στο εργαστήριο ή να τις καταγράψετε στο ημερολόγιό σας. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να μην περιμένετε την τελευταία μέρα. Προγραμματίστε την ανάλυση των δειγμάτων τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ώστε να έχετε το χρονικό περιθώριο να αντιμετωπίσετε τυχόν πρόβλημα. 

          1) Πως θα μπαίνετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος της HbA1c: Πληκτρολογήστε www.eseap.gr και μπείτε στο πρόγραμμα επιλέγοντας το μπουκαλάκι «HbA1c». Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, αν είστε νέο εργαστήριο πληκτρολογήστε στη θέση του user name και του password το Gxxx (όπου το xxx είναι ο τριψήφιος αριθμός που αποτελεί τον κωδικό του εργαστηρίου σας) ή, αν είστε παλαιό, το password που ήδη χρησιμοποιείτε και στη συνέχεια κάνετε «κλικ» στο «log-in». Στο νέο παράθυρο (participant) που θα εμφανιστεί παρακαλούμε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε όσα πεδία είναι ελλιπή ή λανθασμένα. Για να αποθηκεύσετε διορθώσεις ή αλλαγές κάνετε «κλικ» στο «update» στο κάτω μέρος του παραθύρου.

2) Πως θα δηλώσετε τον ή τους αναλυτές που χρησιμοποιείτε για τον προσδιορισμό της HbA1c: Από την επιλογή «participant» στην οποία βρίσκεστε, επιλέξτε την «methods» και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάνετε «κλικ» στο «add» και στη συνέχεια στο πεδίο των αναλυτών όπου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά οι εταιρείες και τα μοντέλα των αναλυτών που προσδιορίζουν HbA1c. Από τον κατάλογο αυτό επιλέξτε τον αναλυτή που χρησιμοποιείτε (ή το «Others-Others» αν αυτός δεν περιλαμβάνεται) και για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας κάνετε «κλικ» στο «update». Αν μετράτε την HbA1c και σε δεύτερο αναλυτή, επαναλάβετε τη διαδικασία.

3) Πως θα στέλνετε τα αποτελέσματα μέσω διαδικτύου: Αφού προσδιορίσετε τη συγκέντρωση της HbA1c στο υπό ανάλυση δείγμα με τον ή τους αναλυτές που έχετε δηλώσει, επιλέξτε το «results». Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε το αριθμητικό αποτέλεσμα που βρήκατε στο κενό πεδίο δεξιά του DCCT%. Για να το αποστείλετε κάνετε «κλικ» στο «update».

4) Πως θα βλέπετε τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων: Επιλέξτε το «reports». Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, μπορείτε νε επιλέξετε μεταξύ 3 διαφορετικών τύπων εκθέσεων: Με την επιλογή «standard» ή «advanced» βλέπετε την τρέχουσα στατιστική καθενός από τα δείγματα που αναλύονται κάθε 2 εβδομάδες (24 συνολικά εκθέσεις το χρόνο), ενώ με την επιλογή «annual report», βλέπετε τη στατιστική που βασίζεται στα αποτελέσματα και των 24 δειγμάτων που αναλύθηκαν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Αναλυτικότερα:

            (α) Η επιλογή «standard report» σας οδηγεί σε ένα παράθυρο όπου είναι προεπιλεγμένο το τελευταίο δείγμα που αναλύσατε και ο αναλυτής ή ένας απ’ τους αναλυτές τους οποίους χρησιμοποιείτε για τη μέτρηση της HbA1c. Κάνοντας κλικ στο «activate report» εμφανίζεται ένας πίνακας με την ταυτότητα του δείγματος και τα στατιστικά πορίσματα που περιλαμβάνουν: Τους στόχους κατά IFCC και DCCT, το αποτέλεσμα που στείλατε, τη μέση τιμή στο σύνολο των εργαστηρίων (group) και στην ομάδα αυτών που χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή με το δικό σας (instruments) και τον αντίστοιχο αριθμό n των εργαστηρίων που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα. Στο ιστόγραμμα, με γκρίζο χρώμα απεικονίζεται η κατανομή του συνόλου των εργαστηρίων και με κόκκινο η κατανομή της ομάδας των εργαστηρίων που χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή.

            β) Η επιλογή «advanced report» περιλαμβάνει ένα νέο πεδίο, το «report type», του οποίου η αρχική επιλογή, το «histogram/sample», σας δίνει τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες με αυτές του «standard report». Το «standard report» είναι επομένως ένα υποσύνολο του «advanced report». Όμως στο πεδίο αυτό εμφανίζονται και άλλες δύο επιλογές, η «trend last year» και η «level related last year» με τις οποίες μπορείτε να δείτε τη στατιστική των τελευταίων 24 δειγμάτων που αναλύσατε τους 12 προηγούμενους μήνες. Με την πρώτη («trend last year») εμφανίζεται η στατιστική των 24 δειγμάτων με τη χρονολογική σειρά που αναλύθηκαν, ενώ με τη δεύτερη («level related last year») η ίδια στατιστική κατά σειρά μεγέθους των συγκεντρώσεων της HbA1c. Και στις δύο περιπτώσεις η στατιστική περιλαμβάνει τους αύξοντες αριθμούς των δειγμάτων, τις καταληκτικές ημερομηνίες, τις τιμές-στόχους κατά DCCT, τα αποτελέσματα του εργαστηρίου σας με τις αντίστοιχες αποκλίσεις από τους στόχους καθώς επίσης και τις μέσες τιμές του συνόλου των εργαστηρίων στο σύνολο των αναλυτών, με τις αντίστοιχες αποκλίσεις από τους στόχους. Στην τελευταία στήλη εμφανίζονται οι στόχοι και κατά IFCC.

            γ) Η επιλογή «annual report» περιλαμβάνει πληροφορίες για την ακρίβεια, την αναπαραγωγιμότητα και την γραμμικότητα των μετρήσεών σας επί τη βάσει των 24 αποτελεσμάτων που στείλατε στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Στον πίνακα που εμφανίζεται, οι οριζόντιες στήλες περιλαμβάνουν τις τιμές των τριών αυτών στατιστικών μεγεθών έτσι όπως έχουν υπολογιστεί από το πρόγραμμα, καθώς επίσης και την ποιοτική τους ερμηνεία, ενώ οι κάθετες καθορίζουν αν οι τιμές αυτές αναφέρονται στο δικό σας εργαστήριο («your lab»), στην ομάδα των εργαστηρίων που χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή («your instruments»), ή στο σύνολο των εργαστηρίων («all labs»).

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, κάντε «κλικ» στην μπάρα του μενού του προγράμματος στο «help off» για να το αλλάξετε σε «help on», οπότε εμφανίζεται στο παράθυρο αριστερά σχετική βοήθεια («instructions for use») καθώς επίσης και η δυνατότητα να δείτε και να εκτυπώσετε στα αγγλικά το σύνολο του εγχειριδίου λειτουργίας του προγράμματος («download instruction manual»).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα της HbA1c μπορείτε, όπως πάντα, να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-7292403, ή με τον κ. Αλέξανδρο Χαλιάσο στο τηλ. 6944 373473Copyright © 2010 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΕΣΕΑΠ
ΕΣΕΑΠ - Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα - τηλ: 210 - 72 92 403, 210 - 36 45 751, fax: 210 - 72 92 403, e-mail: info@eseap.gr